Razlaga računa

Kratek vodič skozi novi Si.mobilov račun

Za vas smo prenovili Si.mobilov račun - ta je zdaj bolj pregleden in prijazen za uporabo, na njem pa je mnogo več informacij.

Spoznajte podrobnosti novega računa!

Spoznajte svoj račun

Na svojem računu najdete vrsto informacij, ki vam pomagajo spremljati naročniško razmerje. Kliknite na posamezno točko na spodnjem interaktivnem računu ali na kategorijo levo od računa. Tako lahko podrobno spoznate vse elemente svojega računa. 

Podatki o naročniku

Polje vsebuje podatke o naročniku naročniškega razmerja. Naročnik ni nujno tudi uporabnik naročniškega razmerja. Dejanski uporabnik naročniškega razmerja je viden v razdelku 'Podatki o uporabniku in naročniškem razmerju'.

Številka računa (referenca)

Številka računa je trinajstmestna številka in se mesečno spreminja. Zaradi pravilnega knjiženja plačil je pomembno, da pri plačilu računa za sklic oz. referenco navedete številko računa, katerega plačujete.

Obračunsko obdobje

Mesečna naročnina se zaračunava za obračunsko obdobje, ki je navedeno na računu plačnika.

ID za DDV

Je identifikacijska številka za DDV, ki jo imajo vsi davčni zavezanci.

Referenčna oznaka soglasja

Je številka soglasja v primeru, ko ima naročnik vklopljeno direktno bremenitev.

Podatki o uporabniku in naročniškem razmerju

Prikazani so podatki uporabnika za telefonsko številko, za katero se izdaja račun, opis naročniškega paketa in vklopljenih opcij ter prikaz količin, ki se prenašajo iz/ v naslednje obračunsko obdobje, če ima naročnik paket, ki prenos omogoča.

Število dogodkov

Tu je prikazano število vseh dogodkov - naročnin, opravljenih klicev, poslanih sporočil SMS/MMS, opravljenih sej za prenos podatkov, nakupov ipd.

Količina

Predstavlja količino opravljenih storitev (npr. minut, sporočil SMS, megabajtov). Podatek predstavlja porabljene količine, ki so zaokrožene glede na obračunski interval, določen v ceniku.

Končna vrednost brez DDV

Predstavlja ceno storitve na enoto brez DDV, kot je določeno v ceniku. Kjer cena ni navedena, pomeni, da je storitev brezplačna, oz. je vključena v količino zakupljeno z mesečno naročnino.

Naročnine

Sklop naročnine predstavlja vse fiksne mesečne naročnine (pakete in vključene opcije).

Storitve v Sloveniji

Storitve v Sloveniji so storitve, ki ste jih v obračunskem obdobju uporabili v Sloveniji. Postavke, obarvane s sivo, so brezplačne oz. znotraj količin zakupljenih v mesečni naročnini za paket. Neobarvane postavke pa so koriščene storitve, za katere ste presegli zakupljene enote in se zato obračunajo po veljavnem ceniku.

Storitve v tujini

Storitve v tujini so storitve, ki ste jih v obračunskem obdobju uporabili v tujini. Naveden je zadnji datum obračunanih storitev, saj se lahko določene storitve zaradi zamude podatkov o porabi, obračunajo na naslednjem računu. V tujini se pod obračunane storitve upoštevajo tudi sprejeti dohodni klici, kot tudi sprejeti klici preko odzivnika.

Preostali sklopi

Tu so prikazane druge storitve, ki ste jih morda uporabljali (Moneta, klici na komercialne storitve ipd.)

Znesek za plačilo

To je znesek, ki ga je potrebno poravnati in vključuje seštevek vseh končnih vrednosti z vključenim DDV in prištetimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Znesek za plačilo

To je znesek, ki ga je potrebno poravnati in vključuje seštevek vseh končnih vrednosti z vključenim DDV in prištetimi zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Številka računa (referenca)

Številka računa je trinajstmestna številka in se mesečno spreminja. Zaradi pravilnega knjiženja plačil je pomembno, da pri plačilu računa za sklic oz. referenco navedete številko računa, katerega plačujete.

Vas zanima še več podrobnosti o vašem računu? Spodaj preglejte najbolj pogosta vprašanja.

Prednosti prenovljenega računa so preglednejši prikazi opravljenih storitev, ki omogočajo lažje spremljanje in analizo vaše porabe.

Na prenovljenem računu so izpostavljeni podatki o naročniku, uporabniku, naročniškem paketu in dodatnih opcijah (prenos podatkov, SMS, MMS ...) ter količinah, ki so vključene v naročniški paket ali opcijo.

Več Skrij

Na računu so vse naročnine in storitve predstavljene v šestih kategorijah:

 • mesečna naročnina, kjer so zapisane vse mesečne naročnine –tako za naročniške pakete kot tudi za dodatne plačljive opcije za zakup prenosa podatkov, sporočil SMS in ostalih plačljivih opcij;
 • storitve, opravljene v Sloveniji: v tej kategoriji so izpisane vse storitve,opravljene v Sloveniji. Če se za določeno storitev zaračunavajo različne cene, bodo njihove cene prikazane vsaka v svoji vrstici;
 • storitve, opravljene v tujini: v tej kategoriji so izpisane vse storitve,opravljene v tujini, ki smo jih prejeli od tujih operaterjev do dneva izdaje računa;
 • plačila in nakupi: v tej kategoriji bodo izpisani vsi dodatni plačljivi nakupi (npr.Moneta);
 • storitve z dodano vrednostjo: v tej kategoriji so izpisane vse storitve komercialnih ponudnikov (npr.klici na številke 090).
 • Na prenovljenem računu bo izpisan tudi znesek zapadlih obveznosti na dan izdaje računa.
Več Skrij

Stolpec z imenom »Število dogodkov« se nanaša na število opravljenih storitev, navedenih v vrsticah (npr. število naročnin, klicev, poslanih sporočil SMS/MMS, opravljenih sej za prenos podatkov).

Več Skrij

Prikazane so vse opravljene storitve v obračunskem obdobju, ločene po kategorijah. Obračunane so le tiste opravljene storitve, ki niso vključene v naročniški paket, in tiste, ki presegajo zakupljene količine posameznega naročniškega paketa in/ali opcije.

Več Skrij

Izpis opravljenih storitev je prikazan po sklopih zaradi večje preglednosti računa. Na seznamu opravljenih storitev je jasno razvidno, katere storitve so bile opravljene v Sloveniji inkatere v tujini. Prav tako so storitve znotraj posameznega sklopa izpisane po časovnem zaporedju.

Več Skrij

Podpostavko»Prenos količin iz preteklega obdobja«so prikazane količine iz preteklega obračunskega obdobja, ki jih niste porabili. Postavka »Prenos količin v naslednji mesec«prikazuje celotno količino neporabljenih količin, ki se prenesejo v naslednje obračunsko obdobje. Velja samo za naročniške pakete, ki vključujejo prenos neporabljenih zakupljenih storitev.

Več Skrij

Podatek o naročniškem paketu je viden na vseh računih. Na samostojnem računu za eno naročniško razmerje je izpisan v polju nad opravljenimi storitvami. Če gre za zbirni račun za več naročniških razmerij, je podatek viden v polju pod opravljenimi storitvami oz. v zbirni tabeli za vsako telefonsko številko posebej.

Več Skrij

V kategoriji informacij bo pod paket vedno zapisan novi oz. aktivni paket na dan obračuna storitev.

Več Skrij

Pri poslovnih naročnikih z več naročniškimi razmerji se naročniški paketi ne bodo izpisali na računu, ki ga prejme uporabnik. Ti podatki so izpisani na zbirnem računu za vsako telefonsko številko.

Več Skrij

Na prenovljenem računu so količine storitev obračunane sorazmerno od dneva vklopa do konca obračunskega obdobja. Če je bila opcija vklopljena vesmesec, je izpisano 1 (1 pomeni ves mesec). Če je bila opcija vklopljena 15 dni pred koncem obračunskega obdobja, je izpisano 0,5 (0,5 pomeni pol meseca). Če opcijo vključite med obračunskim obdobjem, se naročnina obračuna sorazmerno glede na število dni do konca vašega obračunskega obdobja.

Več Skrij

Razčlenjeni račun je še vedno brezplačen za prejemnike elektronskega računa na elektronski naslov in si ga je mogoče ogledati tudi na portalu Moj Si.mobil.

Naročnikom tiskanega razčlenjenega računa bo storitev ukinjena 10. avgusta 2014.

Če želite razčlenjeni račun prejemati ali spremljati še naprej, lahko izbirate med:

 • prejemanjem razčlenjenega računa v tiskani obliki. Mesečna naročnina na tiskani razčlenjeni račun znaša 1,7 EUR. Vklop lahko uredite na portalu Moj Si.mobil, z obiskom na Si.mobilovem prodajnem mestu alis klicem na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40;
 • brezplačnim ogledom razčlenjenegaračuna na portalu Moj Si.mobil;
 • brezplačnim prejemanjem računa in razčlenjenega računa na svojelektronski naslov.
Več Skrij

Izpis posameznih opravljenih storitev, t.i. razčlenjeni račun, vam na vašo željo pošljemo ob vsakem mesečnem računu. Zadnje tri številke telefonskih številk so v izpisu skladno z zakonom prikrite.

Za naročnike eRačuna na elektronski naslov je prejemanje brezplačno.

Naročniki tiskanega računa lahko izbirate med:

 • prejemanjem razčlenjenega računa v tiskani obliki. Mesečna naročnina na razčlenjeni račun znaša 1,7 EUR. Prijavo uredite na portalu Moj Si.mobil, z obiskom na Si.mobilovem prodajnem mestu ali s klicem na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40;
 • brezplačnim ogledom razčlenjenega računa na portalu Moj Si.mobil.

Uredite si lahko brezplačno prejemanje računa in razčlenjenega računa na svoj elektronski naslov.

Več Skrij

Račun lahko še vedno prejemate v tiskani obliki, do razčlenjenega računa pa brezplačno dostopate na portalu Moj Si.mobil.

Lahko pa si uredite tudi prejemanje računa v elektronski obliki. Tako boste račun in razčlenjeni račun prejemali v elektronski obliki (eRačun). Kombinacija prejemanja računa v tiskani obliki in hkrati razčlenjenega računa v elektronski obliki (na elektronski naslov) ni mogoča.

Več Skrij

Da, razčlenjeni račun lahko naročite tudi za preteklo obdobje. Skladno z veljavno zakonodajo je to za največ zadnje tri mesece.

Svoje zadnje tri razčlenjene račune lahko vedno preverite na portalu Moj Si.mobil.

Kopijo razčlenjenega računa za zadnje tri mesece vam pošljemo na podlagi lastnoročno podpisanega naročnikovega zahtevka oz. zahtevka podanega na Si.mobilovem prodajnem mestu. Kopijo razčlenjenega računa prejmete po pošti na naslov, kamor prejemate račune.

Storitev se obračuna v skladu z veljavnim cenikom, 1,70 EUR.

Več Skrij

Za prejemanje razčlenjenega računa se lahko odločite ob sklenitvi naročniškega razmerja ali kadar koli pozneje.

Prijava oz. odjava razčlenjenega računa je mogoča na vseh Si.mobilovih prodajnih mestih, na portalu Moj Si.mobil in s klicem na številko za pomoč uporabnikom 040 40 40 40.

Zadnje tri razčlenjene račune si lahko vedno ogledate na portalu Moj Si.mobil, četudi nimate vklopljene storitve razčlenjeni račun.

Več Skrij

Vse cene so na računu po posameznih kategorijah storitev (mesečna naročnina, storitve opravljene v Sloveniji, storitve opravljene v tujini…) prikazane brez DDV. DDV je obračunan pri končnem znesku na računu desno spodaj (vrednost z DDV).

DDV se za nekatere storitve, kot so npr. Moneta ali nakup kino vstopnic, ne obračunava, zato na računu ni izpisan.

V Si.mobilovih cenikih so prikazane cene, ki že vključujejo DDV.

Za dodatno razlago vas vabimo k ogledu video posnetka Si.mobil račun.

Več Skrij

Znesek odprtih zapadlih obveznosti na dan izdaje računa je naveden na računu.

Zasebni uporabniki lahko informacije o odprtih računih pridobite:

 • s sporočilom SMS s ključno besedo RACUN na številko 9443. Sporočilo SMS se obračuna po veljavnem ceniku vašega naročniškega paketa. Storitev deluje, če je vaša številka aktivna;
 • na portalu Moj Si.mobil;
 • na številki za pomoč uporabnikom 040 40 40 40;
 • na Si.mobilovih prodajnih mestih.

Poslovni uporabniki lahko informacijo o odprtih računih pridobite:

 • na portalu Moj Si.mobil;
 • pri svojem skrbniku;
 • na elektronskem naslovu info.poslovni@simobil.si.
Več Skrij
true 1024 si it IT http://klepet.simobil.si/system/templates/chat/ 10 false